toothbrush_lady.jpg
Our Team

Dentists

Shahab Mirjafari
Mohammed Sumair Khan
Anahita Zeinali

Practice Manager

Azadeh Sajadi

Hygienist

Mary Waititu

Reception

Sophie Short

Nursing

Azar Sajadi